Správne právo

Značnú časť našej agendy tvorí zastupovanie príslušníkov polície a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v otázkach ich služobných nárokov:

  • spory zo služobného pomeru
  • odmena za skutočný výkon služby
  • príplatok za nerovnomernosť
  • okamžité skončenie služobného pomeru
  • služobné hodnotenie
  • disciplinárne tresty

Okrem toho sa venujeme aj preskúmavaniam rozhodnutí ministerstiev a iných orgánov verejnej moci:

  • stavebné veci (katastrálne konanie), letecká doprava, rybárstvo
  • bezpečnostné previerky a ochrana utajovaných skutočností
  • konanie pri nečinnosti orgánov verejnej moci
  • dávky sociálneho zabezpečenia

Skúsenosti

Ústavný súd Slovenskej republiky nám dal za pravdu v sporoch pri ochrane príslušníkov polície, ktorí boli preradení bez uvedenia dôvodu podľa pôvodnej právnej úpravy, rovnako tak sme uspeli na Najvyššom súde SR ohľadom výkladu ustanovení o počítaní lehôt. Viacero úspešných sporov sme mali v otázke neudelenia bezpečnostnej previerky napr. aj pri osobách vedených v zoznamoch ŠtB.